Ang karumal-dumal na pagpaslang noong Oktubre 3, 2006 kay Bishop Alberto Ramento

Ang karumal-dumal na pagpaslang noong Oktubre 3, 2006 kay Bishop Alberto Ramento, makamasa at patriyotikong tagapangulo ng Supreme Council of Bishops ng Iglesia Filipina Independiente (IFI) ay tanda ng pagtindi ng kalupitan ng rehimeng US-Arroyo sa kampanya nito ng pamamaslang sa mga kritiko nito at paghahasik ng lagim sa lumalabang mamamayan.

Isang independyenteng fact-finding mission ang binuo ng mga tagapagtaguyod ng karapatang-tao, progresibong abugado, doktor at kinatawan ng simbahan ni Bishop Ramento para suriin ang mga datos at sirkumstansya ng pagpaslang sa obispo. Matapos ang masusing pagsisiyasat, napasinungalingan ang mga resulta ng “imbestigasyon” ng PNP sa kaso. Napatunayang planado at sadya ang pagpatay sa obispo, taliwas sa pinalalabas ng pulisya na siya’y sinaksak dahil lamang “nanlaban siya sa mga taong nahuli niya sa aktong pagnanakaw sa kumbento.”

Animo’y pusang may pinaglaruang daga ang paglalarawan ng fact-finding mission sa pumatay sa obispo. Dalawang beses na sinaksak ng salarin si Bishop Ramento sa dibdib at likod habang natutulog pa ito. Pagkatapos ay buong kahayupang pinanood ng berdugo ang sugatang obispo habang gumagapang tungo sa pintuan at humihingi ng saklolo. Walang habag na pinaglaruan ng berdugo ang nag-aagaw-buhay na obispo at pinahirapan hanggang sa tuluyan nang malagutan ng hininga. Pagbagsak ni Bishop Ramento ilang hakbang pagkalampas ng pintuan, muli pa siyang pinagsusugatan sa kanyang daliri at leeg para palabasing nanlaban ang biktima habang ninanakawan ito. Ngunit lumabas sa pagsisiyasat na wala ni gasgas sa katawan o mga bisig ang obispo, na siya sanang tanda kung nanlaban nga siya.

Hindi mapaniniwala ng PNP ang sinumang may hustong isip na pangkaraniwang panloloob lamang ang nangyari. Apat na pipitsuging magnanakaw umano ang pumasok sa kwarto ng obispo. Palibhasa’y ang interes lamang ng PNP ay pagtakpan ang katotohanan, mala-milagro ang bilis nito sa “paglutas” sa krimen. Agad umanong “nahuli” ng PNP ang apat na “magnanakaw” at “nabawi” sa mga ito ang mga bagay na “ninakaw”—ang singsing ng obispo at isang DVD player na nawala dalawang linggo pa bago ang pagpatay.

Di mapasusubalian na ang tunay na motibo sa likod ng pagpaslang sa obispo ay ang pagnanais ng pasistang rehimeng Arroyo na patahimikin ang isang kilala at impluwensyal na kritiko ng pambubusabos at pang-aapi sa mamamayan, laluna sa mahihirap. Mariin ding tinuligsa ni Bishop Ramento ang mga pang-aabusong militar, pandaraya sa eleksyon, pakanang “Cha-cha” at iba pang mga kasinungalingan at kalupitan ng rehimen. Isa sa mga pangunahin niyang ipinaglaban ay ang kaso ng mga welgista at mga pinatay at dinahas sa Hacienda Luisita. Kaya nga’t matagal na siyang isinailalim, kasama ang marami pang progresibong pari ng IFI at iba pang simbahan sa tuluy-tuloy na paniniktik at isinama sa order of battle ng militar at mga death squad nito. Sa kabila nito, hindi siya kailanman natigatig at patuloy siyang kumilos para sa mamamayan.

TUNAY NA KATARUNGAN PARA KAY BISHOP ALBERTO RAMENTO!!!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s